Ping of "Vega Hard"

Russia, Moscow
11ms
Pinged 25 minutes ago
Germany, Frankfurt
40ms
Pinged 25 minutes ago
Sweden, Stockholm
42ms
Pinged 25 minutes ago
Western Europe
48ms
Pinged 25 minutes ago
Eastern Europe
62ms
Pinged 25 minutes ago
Spain, Madrid
69ms
Pinged 25 minutes ago
US, Chicago
142ms
Pinged 25 minutes ago
US, Dallas
177ms
Pinged 25 minutes ago
US, Los Angeles
187ms
Pinged 25 minutes ago
US, Seattle
190ms
Pinged 25 minutes ago
China, Hong Kong
297ms
Pinged 25 minutes ago
Australia, Sydney
349ms
Pinged 25 minutes ago
North America
No ping information
Brazil, Rio de Janeiro
No ping information
South Africa
No ping information